Castellano  Català  Euskara  English  Francais 
Ataungo Udala Ataun
   ESTÁ EN: Euskara/ ATAUN/ Euskara/ Morfologia
AYUNTAMIENTO
Alcalde
Organigrama
Direcciones
Plenos
Normativa Municipal
Servicios On-Line
Presupuestos
Proyectos
Infraestructuras
Quejas o Sugerencias
Udalberri
Actualidad
Tramites Municipales
Juzgado de Paz
Perfil del Contratante
Biblioteca
Callejero interactivo
ATAUN
Ubicación
Historia
Habitantes
Transportes
Plano
Imágenes
Vídeos
Personajes
Euskara
Fiestas-Celebraciones
Agenda Cultural
Patrimonio arqueológico de Ataun
TURISMO
Ubicación
Transportes
Paseos
Patrimonio
Gastronomía
Alojamientos
Restaurantes y bares
Llegada de los Gentiles
Agenda
ARALAR
Introducción
Parque Natural de Aralar
Casa Parque Lizarrusti
Dolmenes y Cuevas
Monte
Escalada
Espeología
Embalse de Lareo
Domo de Ataun
ENLACES
Enlaces

disminuir fuente ampliar fuente

 MORFOLOGIA


2.1. ADITZA.

Azterketatxo honi ekin aurretik, ohar bat edo beste, sarrera gisa:

- Azterketa honetan Ataunen erabiltzen diren aditz-formak, batzuk galtzeko zorian badaude ere, jarriko ditugu tauletan, inpertsonala zein hitanoari dagozkionak.
- Aipatzeko da ETORRI, EKARRI... bezalako aditzen partizipio burutua rr dardarkari gogorraren galera , ... (galdutxea badago ere, oraindik entzuten da)
- Beste zenbait lekutan bezala, egun hau ere galdutxea, baina hautazko galderetan jartzen dugun al partikularekin batera, hobeto esan, partikula horren ordez, “a” eransten diogu aditzari:


>NOR ADITZ LAGUNTZAILEA ORAIN

NAIZ
---
DA
GEA
ZEA
ZEATE
DIE

NAUK
HAIZ
DEK
GAIT(t)UK
---
---
(D)IT(T)UK
NAUN
HAIZ
DEN
GAIT(t)UN
--
--
(D)IT(T)UN


>NOR ADITZ LAGUNTZAILEA LEHEN

NINTZEN
---
ZEN
GINEN
ZINEN
ZINETEN
ZIEN

NIT(T)UAN
HINTZEAN
HO(A)N
GIÑUZTEAN
---
---
HIT(T)UAN
NIT(T)UNAN
HINTZENAN
HONAN
GIÑUZTENAN
---
---
HIT(T)UNAN


>EGON ORAINALDIA

NAU

---
DAU
GARE

ZARE
ZAITE

NEOK
NATXOOK
HAGO/HAU
ZEOK
GA/EREK
GATXE®EK
---
---
ZAAREK
NEON
NATXOON
HAGO/HAU
ZEON
GA/EREN
GATXE®EN
---
---
ZAAREN


>EGON LEHENALDIA

NEON
---
ZEON
GENDEN
---
---
ZENDEN
ZENDETEN
ZEEREN

N(E)EOAN
HE(E)O(A)N
ZEOAAN
GE(E)U(N)DEAN
GE(E)REAN
GA/ETXEREAN
---
---
ZEEREAN
ZEUDEAN
NE(E)ONAN
HE(E)O(NA)N
ZEONAN
GE(E)U(N)DENAN
GERENAN
GA/ETXERENAN
---
---
ZEERENAN
ZEUDENAN


>ETO(RR)I ORAINALDIAN

NATOR
---
DATOR
GATOZ
ZATOZ
ZATOZTE(A)
DAATOZ

NA/ETORREK
HATOR(RE)
ZETORREK
GATOZEK
---
---
ZETOZEK
NA/ETORREN
HATOR(REN)
ZETORREN
GATOZEN
---
---
ZETOZEN


>JOAN ORAINALDIA

NOAA
NIJOO
---
DIJOO
GOAATZA
ZOAATZA
ZOAZTE(A)
DIJOOTZ(E)
DIJOATZ

NIJOK
NATXEK
HOA/HIIJO
ZIIJOK
GOATZAK
---
---
ZIJOOTZEK
NIJON
NATXEN
HOA/HIIJO
ZIIJON
GOATZAN
---
---
ZIJOOTZEN


>IBILI ORAINALDIAN

NEILLE
---
DAILLE
GAI(L)TZE(A)
ZAI(L)TZEE
ZAI(L)TZEETE
DAITZE(A)

NEILLEK
HA/EILLE
ZAILLEEK
GAITZEEK
---
---
ZAITZEEK
NEILLEN
HA/EILLEN
ZAILLEEN
GAITZEEN
---
---
ZAITZEEN


>IBILI LEHENALDIAN

NE(E)ILLEN
---
Z(E)EILLEN
GEEINTZEN
ZEINTZEN
ZEINTZETEN
ZE(E)ITZEN

NEILLEAN
HEILLEAN
ZEILLEAN
GEEINTZEAN
---
---
ZE(E)ITZEAN
NEILLENAN
HEILLENAN
ZEILLENAN
GEEINTZENAN
---
---
ZE(E)ITZENAN


>NOR-NORI ADITZ LAGNTZAILEA

NIRI
HIRI
HARI
GURI
ZURI
ZUEI
HAIEI

ZATAA/ZAAT
---
ZAIO/ZAYO
ZAAYU
ZAATZU
ZAATZUE
ZAAIE
ZAYAK
ZAAIK
ZAIOK
ZAIUK
---
---
ZAAIEK
ZAYAN
ZAAIN
ZAION
ZAIUN
---
---
ZAAIEN


Horrela bada, ikus daitekeen bezala, oso luze joango litzateke taula guztiak jartzea, ia ezinezkoa litzateke, pena da, baina ezin ditugu denak jarri, oraingoz, behintzat. Ez ahaztu baditugula hor, nor-nork eta nor-nori-nork eran oso adizkibitxiak, esate baterako doorea (dute); zootzau (dizkiogu), zuia (duzue)...; gehi baldintzak, ahalerazkoak, subjuntiboak eta agintezkoak. Baina oraingoz gera bedi bere honetan.

2.2. DEKLINABIDEA

Hemen ezaugarri batzuen berri bakarrik emango dugu:
- Erakusleak askotan izenaren ezkerrean eta eskuinean agertzen dira.

- Ablatiboan (nondik/norengandik) TI/DI eta TIO/DIO amaierak dira nagusi, eta, ez TIK/DIK.

- Gauza bera gertatzen da motibatiboarekin.

- Gipuzkeran sarri askotan gertatzen den bezala, ez da euskara batuko AK/EK (absolutibo pluralean eta ergatibo singularrean eta pluralean) bereizten.

- Absolutibo singularrean a + a > -ea ematen da gehienetan.

- Absolutibo pluralean ez da ia aurreko disimilazioa ematen.Home | Como página de inicio | Mapa web
© Ataungo Udala - Telefonoa 943 180 011 - Faxa 943 180 111 - Emaila: udala@ataun.net
 Todos los derechos reservados.

Web site desarrollado por DMacroWeb mediante la herramienta DM Corporative